Algemene voorwaarden

Het Studiereglement is een toevoeging op onderstaande voorwaarden.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Academie voor Gastronomie, gevestigd te (7346 AA) Hoog Soeren aan het adres Amersfoortseweg 90, hierna te noemen: “het Opleidingsinstituut”, en een Student waarop het Opleidingsinstituut deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met het Opleidingsinstituut, voor de uitvoering waarvan door het Opleidingsinstituut derden dienen te worden betrokken.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van het Opleidingsinstituut.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de Student wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Het Opleidingsinstituut en de Student zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.8 Indien het Opleidingsinstituut niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat het Opleidingsinstituut in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van het Opleidingsinstituut zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product, de opleiding, de workshop, de bijscholing, het examen waarop de offerte of de aanbieding bettrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2 Het Opleidingsinstituut kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Student redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in principe exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is het Opleidingsinstituut daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij het Opleidingsinstituut schriftelijk anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht het Opleidingsinstituut niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstig aanbod.

Artikel 3. Duur, uitvoering en wijziging overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen het Opleidingsinstituut en de Student wordt aangegaan voor de duur van de opleiding, cursus, workshop of examen tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.2 Voor elke overeenkomst of elke inschrijving met, c.q. bij het Opleidingsinstituut geldt een bedenktermijn van 14 (veertien) dagen waarbinnen de overeenkomst kosteloos kan worden ontbonden. De bedenktermijn gaat in op het moment van inschrijving en overschrijdt niet de datum van aanvang van de opleiding, cursus, workshop of examen. Bij aanvang van de opleiding, cursus, workshop of examen worden de kosten in rekening gebracht.

3.3 Wanneer voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Student het Opleidingsinstituut schriftelijk in gebreke te stellen. Het Opleidingsinstituut dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.4 Het Opleidingsinstituut zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.5 Het Opleidingsinstituut heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.6 Het Opleidingsinstituut is gerechtigd om de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.7 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan het Opleidingsinstituut de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Student de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft aangetoond.

3.8 De Student draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaraan het Opleidingsinstituut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Student redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het Opleidingsinstituut worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het Opleidingsinstituut zijn verstrekt, heeft het Opleidingsinstituut het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Student in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Student de gegevens aan het Opleidingsinstituut ter beschikking heeft gesteld. Het Opleidingsinstituut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, gezien het Opleidingsinstituut is uitgegaan van door de Student verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3.9 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Student of van de bevoegde instanties wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief/kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Het Opleidingsinstituut zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Student aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.10 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling van de overeenkomst, dan is het Opleidingsinstituut gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen het Opleidingsinstituut bevoegde persoon en de Student akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van het Opleidingsinstituut op en is voor de Student geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

3.11 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan het Opleidingsinstituut een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3.12 Indien de Student in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij tegenover het Opleidingsinstituut gehouden is, dan is de Student aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van het Opleidingsinstituut daardoor direct of indirect ontstaan.

3.13 Indien het Opleidingsinstituut met de Student een vaste prijs overeenkomt, dan is het Opleidingsinstituut niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Student in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de door het Opleidingsinstituut gemaakte kosten of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

3.14 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Student die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij het Opleidingsinstituut:

– alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen redelijkerwijs alsnog uit te voeren;
– kan aantonen dat de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op het Opleidingsinstituut rustende verplichting ingevolge de wet.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1 Het Opleidingsinstituut is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Student de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst het Opleidingsinstituut ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Student de verplichtingen niet zal nakomen of indien door de vertraging aan de zijde van de Student niet langer van het Opleidingsinstituut kan worden gevergd dat hij of zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

4.2 Voorts is het Opleidingsinstituut bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van het Opleidingsinstituut kan worden verlangd.

4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van het Opleidingsinstituut op de Student onmiddellijk opeisbaar. Indien het Opleidingsinstituut de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt het Opleidingsinstituut zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.4 Indien het Opleidingsinstituut tot opschorting of ontbinding overgaat, is het Opleidingsinstituut op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.

4.5 Indien de ontbinding aan de Student toerekenbaar is, is het Opleidingsinstituut gerechtigd tot het in rekening brengen van een vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct en indirect ontstaat of ontstaan zijn.

4.6 Indien de Student zijn of haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is het Opleidingsinstituut gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting vanuit het Opleidingsinstituut tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Student, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.7 Ingeval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Student, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Student niet langer vrijelijk over zijn of haar vermogen kan beschikken, staat het Opleidingsinstituut vrij om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting aan de zijde van het Opleidingsinstituut om tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van het Opleidingsinstituut op de Student zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.8 Bij afzegging van de overeenkomst door de Student op een tijdstip dat ligt buiten de bedenktijd c.q. binnen de tijd van een week voor aanvang van de opleiding, bij- of nascholing en/of workshop verliest de Student zijn of haar recht op terugbetaling van het reeds betaalde en blijft voor hem of haar de plicht tot betaling van het volledig verschuldigde bedrag zoals dat bij doorgang van de overeenkomst voor hem of haar gold, tenzij de Student kan aantonen dat er zwaarwegende factoren een rol speelden bij de afzegging, een en ander in overleg met het Opleidingsinstituut.

4.9 Indien het Opleidingsinstituut akkoord gaat met de aantoonbare gronden die hebben geleid tot afzegging door de Student, ontvangt de Student een creditfactuur waarop in elk geval de reeds gemaakte kosten in mindering worden gebracht. Voorts geldt artikel 5 voor alle overige gevallen van overmacht.

Artikel 5. Overmacht

5.1 Het Opleidingsinstituut is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de Student indien het Opleidingsinstituut daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheden die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor de rekening van het Opleidingsinstituut komt.

5.2 Onder ‘overmacht’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle externe oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop het Opleidingsinstituut geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor het Opleidingsinstituut niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder worden ook werkstakingen in de organisatie van het Opleidingsinstituut of van derden begrepen. Het Opleidingsinstituut heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat het Opleidingsinstituut zijn verplichtingen had moeten nakomen.

5.3 Het Opleidingsinstituut kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.4 Voor zover het Opleidingsinstituut ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is het Opleidingsinstituut gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Student is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

6.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door het Opleidingsinstituut aangegeven. Het Opleidingsinstituut is gerechtigd om periodiek te factureren.

6.2 Indien de Student in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Student van rechtswege in verzuim. De Student is alsdan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Student in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.3 De Student is nooit gerechtigd tot verrekening van het door hem aan het Opleidingsinstituut verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Student die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

6.4 Indien de Student in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn of haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Student. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien het Opleidingsinstituut echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding door de Student in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Student worden verhaald. De Student is over de verschuldigde incassokosten eveneens wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Hetgeen het Opleidingsinstituut in het kader van de overeenkomst aan de Student heeft geleverd blijft eigendom van het Opleidingsinstituut totdat de Student alle verplichtingen uit de met het Opleidingsinstituut gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

7.2 Het door het Opleidingsinstituut geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht. De Student is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende op enige wijze te bezwaren.

7.3 De Student dienst steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van het Opleidingsinstituut veilig te stellen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

8.1 De door het Opleidingsinstituut te leveren diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.

8.2 Indien de Student tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Student blijft in dat geval ook gehouden tot betaling van hetgeen hij of zij en het Opleidingsinstituut overeen zijn gekomen.

8.3 Indien vaststaat dat een geleverde dienst gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan kan de klachtenprocedure in gang gezet worden.

8.4 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van het Opleidingsinstituut, integraal voor rekening van de Student.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien het Opleidingsinstituut aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2 Het Opleidingsinstituut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat het Opleidingsinstituut is uitgegaan van door of namens de Student verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.3 Indien het Opleidingsinstituut aansprakelijk mocht zijn voor schade van welke aard ook, dan is de aansprakelijkheid van het Opleidingsinstituut beperkt tot de wettelijke aansprakelijkheid.

9.4 De aansprakelijkheid van het Opleidingsinstituut is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de verzekeraar waarbij het Opleidingsinstituut is aangesloten.

9.5 Indien het Opleidingsinstituut aansprakelijk is, is het Opleidingsinstituut uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder ‘directe schade’ wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van het Opleidingsinstituut aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan het Opleidingsinstituut toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Student aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Het Opleidingsinstituut is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

9.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van het Opleidingsinstituut.

Artikel 10. Vrijwaring

10.1 De Student vrijwaart het Opleidingsinstituut voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade leiden en waarvan de oorzaak aan andere dan het Opleidingsinstituut toerekenbaar is. Indien het Opleidingsinstituut uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Student gehouden het Opleidingsinstituut zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem of haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Student in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is het Opleidingsinstituut zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van het Opleidingsinstituut en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Student.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1 Het Opleidingsinstituut behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendom.

11.2 Het Opleidingsinstituut heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegekomen kennis ook in redelijkheid voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Student ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Communicatie

12.1 Elektronische communicatie, waaronder e-mail, sms, WhatsApp-berichten en door het Opleidingsinstituut aangewezen platformen zoals Workplace, gelden als schriftelijk. De Student stemt in met elektronische communicatie en erkent dat deze weg niet altijd veilig is.

12.2 Het Opleidingsinstituut is niet aansprakelijk indien elektronische communicatie wordt onderschept, gemanipuleerd, vertraagd, verkeerd wordt doorgestuurd of wordt geïnfecteerd met een virus.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij het Opleidingsinstituut partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.2 Geschillen zijn in eerste aanleg zijn in principe onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de bevoegde rechtbank in Gelderland, tenzij een geschil wordt voorgelegd aan een geschillencommissie en de geschillencommissie bevoegd is daarover te beslissen.

Artikel 14. Wijziging voorwaarden

14.1 Het Opleidingsinstituut kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht wijzigen. De aangepaste algemene voorwaarden zijn van toepassing op de daarop volgorde rechtsverhoudingen met de Student.

14.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.