Privacybeleid

De Academie voor Gastronomie, hierna te noemen “het Opleidingsinstituut”, gevestigd te (7346 AA) Hoog Soeren aan het adres Amersfoortseweg 90, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Academie voor Gastronomie
Amersfoortseweg 90
7346 AA Hoog Soeren
Nederland
www.academievoorgastronomie.nl
info@academievoorgastronomie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Opleidingsinstituut verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de (bijzondere) persoonsgegevens die wij verwerken.

Indien u zich heeft aangemeld als student van een van de opleidingen, bijscholingen en/of workshops, of als u anderszins een overeenkomst heeft gesloten met het Opleidingsinstituut:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Gegevens werkgever
 • Werkervaring
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Indien u slechts informatie aanvraagt via de website, Social media, e-mail en/of telefonisch:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het Opleidingsinstituut heeft niet de intentie om via zijn website en/of diensten gegevens te verzamelen over minderjarige websitebezoekers, tenzij hiervoor toestemming wordt gegeven vanuit ouders of voogd. Het Opleidingsinstituut kan echter niet controleren of een bezoeker meerderjarig is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Wanneer u ervan overtuigd bent dat het Opleidingsinstituut zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, kunt u contact met ons opnemen via info@academievoorgastronomie.nl zodat wij de informatie in kwestie kunnen vernietigen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Opleidingsinstituut verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw verzoek om informatie;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Het aanbieden van onze opleidingen, bijscholingen en/of workshops;
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Analyse van uw gedrag op de website teneinde de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Wanneer het Opleidingsinstituut hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte of diplomering

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Opleidingsinstituut neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit. Het Opleidingsinstituut kan gebruik maken van computerprogramma’s of -systemen, zoals Workplace, Windows Office, programma’s voor het maken van lesmateriaal, programma’s voor het maken van facturen, certificaten en/of diploma’s.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Het Opleidingsinstituut bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het Opleidingsinstituut houdt rekening met de wettelijk verplichte bewaartermijnen ten aanzien van persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Opleidingsinstituut verstrekt uitsluitend en alleen aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies die wij gebruiken

Het Opleidingsinstituut gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies waarbij rekening wordt gehouden met uw privacy rechten. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Opleidingsinstituut. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u aan te wijzen organisatie, toe te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw rechten of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, kunt u een gespecificeerd verzoek sturen aan info@academievoorgastrononie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), uw paspoortnummer en uw BSN (burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Het Opleidingsinstituut zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Het Opleidingsinstituut wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Opleidingsinstituut neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het Opleidingsinstituut via info@academievoorgastronomie.nl.