Studiereglement

Dit Studiereglement is een toevoeging op onze Algemene voorwaarden.

Artikel 1. Aanmelding

Uw aanmelding is strikt persoonlijk en vindt plaats door het aanmeldingsformulier op onze website volledig in te vullen en een bestelling te plaatsen. Onze bevestiging van de aanmelding maakt de inschrijving in principe definitief.

Artikel 2. Toelating

Bij de bespreking van de cursus en/of het examen in de cursusinformatie is aangegeven welke vooropleiding voor het volgen van een cursus wordt geadviseerd of wordt vereist en welke toelatingseisen worden gesteld voor deelname aan een examen. Geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard ten aanzien van toelating tot het examen wanneer blijkt dat niet aan de toelatingseisen van het desbetreffende examen kan worden voldaan. De Academie voor Gastronomie kan te eniger tijd afwijzend over uw inschrijving beslissen. U ontvangt hierover dan bericht.

Artikel 3. Aantal inschrijvingen

De Academie voor Gastronomie kan te eniger tijd afwijzend over uw inschrijving beslissen indien het aantal inschrijvingen voor een cursus daartoe aanleiding geeft. U ontvangt hiervan telefonisch of schriftelijk bericht.

Artikel 4. Betaling

U dient uiterlijk een week voor aanvang van de cursus of het examen het cursus-/examengeld of de eerste termijn van het cursusgeld over te maken. Bij niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoen aan uw betalingsverplichtingen kan de Academie voor Gastronomie u de toegang tot de cursus ontzeggen totdat het achterstallige cursusgeld is voldaan. Ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. Blijft u in gebreke uw betalingsverplichtingen te voldoen, dan kan de Academie voor Gastronomie eenzijdig de studieovereenkomst beëindigen. Behalve achterstallige bedragen kunnen ook de eventuele kosten van de resterende periode in rekening worden gebracht, alsmede gemaakte incasso- en bijkomende kosten.

Artikel 5. Bewijs van inschrijving

Vanaf het moment dat de bevestiging van inschrijving door ons aan u is verzonden, is de studieovereenkomst van kracht. Vanaf dit moment bestaat bij de cursist de verplichting tot betaling van het gehele cursusgeld, met inachtneming van gestelde in de annuleringsregeling (zie artikel 11).

Artikel 6. Lesrooster

De Academie voor Gastronomie behoudt zich het recht voor om wegens organisatorische redenen het bekendgemaakte lesrooster te wijzigen. Bij het uitvallen van lessen, ongeacht de oorzaak, rust op het opleidingsinstituut geen andere verplichting dan het organiseren van een inhaal-les.

Artikel 7. Verzuim

Het verzuim van lessen geeft u geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van cursusgeld.

Artikel 8. Auteurs- en eigendomsrecht

Het lesmateriaal waarvoor u het volledige lesgeld hebt betaald, is uw eigendom. Het auteursrecht evenwel berust bij de uitgever van het betreffende studiemateriaal. U mag het lesmateriaal of gedeelten daarvan niet kopiëren of laten kopiëren of op welke wijze dan ook verveelvoudigen of laten verveelvoudigen. Verkoop of anderszins afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan.

Artikel 9. Examenaanmelding

Indien de cursus wordt afgesloten met een examen, bent u zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding voor het examen.

Artikel 10. Reiskosten

Eventuele reis- en verblijfkosten zijn niet in het cursusgeld inbegrepen.

Artikel 11. Annuleringsregeling

11. 1 Voortijdige beëindiging van de studieovereenkomst is mogelijk:

a) Tot een maand voor aanvang van de cursus kan kosteloos schriftelijk geannuleerd worden door middel van een e-mail of aangetekende brief, liefst onder opgaaf van redenen. Uw aanmelding is pas definitief na onze bevestiging van ontvangst.

b) Bij overlijden van de cursist wordt, na ontvangst van een schriftelijk bericht, de overeenkomst onmiddellijk ontbonden. Het resterende cursusgeld zal aan de belanghebbende worden terugbetaald.

11.2 Indien wordt geannuleerd binnen een maand voor aanvang van de cursus, dan is de Academie voor Gastronomie gerechtigd een gedeelte van het cursusgeld in rekening te brengen.

11.3 Na aanvang van de cursus is 100% van het cursusgeld verschuldigd.

11.4 De directeur van de Academie voor Gastronomie houdt zich het recht voor de cursus bij gebrek aan belangstelling te annuleren. Daaraan kunnen door de cursist geen rechten ontleend worden. In geval de Academie genoodzaakt is een cursus te annuleren, zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld aan de cursist worden gerestitueerd.

Artikel 12. Prijsverhoging

De Academie voor Gastronomie behoudt zich het recht voor om cursusgelden en examengelden te verhogen, indien de prijsontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Artikel 13. Overige bepalingen

Alle gegevens die in de cursusinformatie staan vermeld, worden geacht tot dit studiereglement te behoren voor zover zij betrekking hebben op de cursus of het examen dat u als cursist volgt.

Dit Studiereglement is een toevoeging op onze Algemene voorwaarden.